ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง

.....“ เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ...... “โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ”.....
ความเป็นมา
เจ้าหน้าที่
ประกวดราคา/สอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
EditRe

เจ้าหน้าที่

     เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดลำปางเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย

1) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง หัวหน้าคณะทำงานศูนย์ ฯ
2) หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร คณะทำงานศูนย์ ฯ
3) หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด คณะทำงานศูนย์ ฯ
4) หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทำงานศูนย์ ฯ
5) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน คณะทำงานศูนย์ ฯ
6) หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ เลขานุการศูนย์ฯ
7) นายบุญเกิด การิยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้ช่วย เลขานุการศูนย์ฯ
8) นางสาววันวิสาข์ อินทร์รอด นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
9) นางสาวสองเมือง ขันนาแล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
10) นางกมลทิพย์ จันทรานิมิตร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
11) นางสาวศุภวาสนา ศรีวิลา  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
12) นางปราการ ปวงแก้ว พนักงานพิมพ์ ส.3 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

โดย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง มีหน้าที่

1) จัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ อย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รวมถึง ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547

2) จัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ฯอย่างชัดเจน และสามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าตรวจดูข้อมูล

3) จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดและ
ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกแห่ง รายงานให้ผู้บริหารของจังหวัดทราบอย่างสม่ำเสมอ (รายเดือน/รายไตรมาส)

4) ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การประกวดราคา ประกาศสอบราคา และการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการประจำจังหวัด ตามแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ

5) ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย

gion3


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดลำปาง  ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5426-5014 , 0-5426-5070 โทรสาร 0-5426 - 5069
E - mail : lampang@moi.go.th