ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง

.....“ เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ...... “โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ”.....
ความเป็นมา
เจ้าหน้าที่
ประกวดราคา/สอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
EditR

ความเป็นมา

      พระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการให้ทุกหน่วยงาน ของรัฐให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและมติคณะรัฐมนตรีฯ ข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดลำปางจึงได้ทำการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง ณ ห้องสารบรรณกลาง บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 5426 5070 (มท.) 28622

โดยมี คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย

 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (ที่กำกับดูแลสำนักงานจังหวัดลำปาง ) ประธานคณะกรรมการ
 • ปลัดจังหวัดลำปาง กรรมการ
 • นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กรรมการ
 • พัฒนาการจังหวัดลำปาง กรรมการ
 • ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง กรรมการ
 • เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง กรรมการ
 • โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง กรรมการ
 • หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
 • จังหวัดลำปาง
 • แรงงานจังหวัดลำปาง กรรมการ
 • สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง กรรมการ
 • จัดหางานจังหวัดลำปาง กรรมการ
 • ประกันสังคมจังหวัดลำปาง กรรมการ
 • พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง กรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง กรรมการ
 • เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง กรรมการ
 • เกษตรจังหวัดลำปาง กรรมการ
 • ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง กรรมการ
 • ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง กรรมการ
 • ประมงจังหวัดลำปาง กรรมการ
 • สหกรณ์จังหวัดลำปาง กรรมการ
 • อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง กรรมการ
 • ขนส่งจังหวัดลำปาง กรรมการ
 • สถิติจังหวัดลำปาง กรรมการ
 • คลังจังหวัดลำปาง กรรมการ
 • ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง กรรมการ
 • วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง กรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง กรรมการ
 • สัสดีจังหวัดลำปาง กรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง กรรมการ
 • ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลำปาง กรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง กรรมการ
 • พลังงานจังหวัดลำปาง กรรมการ
 • ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง กรรมการ
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง กรรมการและเลขานุการ
 • หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ สำนักงานจังหวัดลำปาง กรรมการฯและผู้ช่วยเลขานุการ
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดลำปาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปางมีหน้าที่ ดังนี้

๑) กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปางให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนด

๒ ) กำกับดูแลติดตามเร่งรัดการดำเนินงานของศูนย์ของมูลข่าวสารของส่วนราชการประจำจังหวัดให้เป็นไป
ตามแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓ ) เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขอ การอนุญาตและการบริการข้อมูลข่าวสาร

๔ ) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ

๕ ) ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้

๖ ) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๗ ) เชิญบุคคลใดมาสอบถามหรือชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

๘ ) ดำเนินงานอื่นใดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมาย

 

egion3


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลำปาง ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดลำปาง  ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5426-5014 , 0-5426-5070 โทรสาร 0-5426 - 5069
E - mail : lampang@moi.go.th