คณะกรรมการ/คณะทำงานระดับจังหวัด
  


CCTV จังหวัดลำปาง

 

คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดลำปาง