นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

 ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายศรีโรจน์  นิมมานพัชรินทร์
นายสุรพล  บุรินทราพันธุ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง