นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

 ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายประจวบ กันธิยะ
นายสุรพล  บุรินทราพันธุ์
นายสมเกียรติ  ตันตระกูล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง