นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

 ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง