จังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์/โทรสาร 054-265070 265014 351211 351080