เว็บไซต์ Bike for Dad ส่วนกลาง   
"Bike For Dad" ปั่นเพื่อพ่อ" สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯจะทรงนำคนไทยทั่วประเทศ และคนไทยในทั่วโลกปั่นจักรยานอีกครั้งเพื่อในหลวง"ปั่นเพื่อพ่อ"Bike for Dad ฉลองวันพ่อ 5 ธ.ค.พร้อมกัน11 ธ.ค. 2558 เวลา 15.00 น. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

      สถิติของพ่อโลกจะจารึกโดยไม่ต้องผ่าน Guinness Book World Records คนไทยทั่วโลกรวมถึงชาวต่างชาติ ที่เทิดทูนพระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ที่ยาวนานที่สุดในโลกและตลอดระยะเวลาทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อที่จะให้ลูกไทยทั้งแผ่นดินได้อยู่ดีมีสุขถึงเวลาสำคัญอีกครั้งแล้วที่ลูกไทยทั่วโลกจะมาบอกรักพ่อให้ก้องโลก ผ่านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ"


           

 

 

 
    การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 2 – 10 พฤศจิกายน 2558  สามารถลงได้ 2 วิธี คือ การลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.lampang.go.th/bikefordad หรือ www.bikefordad2015.moi.go.th  และการลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง (ชั้น 1 ด้านหลัง) ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง** ค้นหาเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือเลขหนังเดินทาง (Passport) กรณีลงทะเบียนแล้วกรณีจะทำการลงทะเบียน หากหน้าจอแสดงผลของระบบไม่เป็นภาษาไทย ให้ท่านดำเนินการดังนี้

สำหรับท่านที่ใช้ Internet Explorer
สำหรับท่านที่ใช้ Google Chrome

1) ในแถบเมนู เลือก View
2) เลือก Encoding
3) เลือก Unicode (UTF-8)


1) เลือก เมนูกำหนดค่า และควบคุม
2) เลือก เครื่องมือเพิ่มเติม
3) เลือก การเข้ารหัส
4) เลือก Unicode (UTF-8)


   การติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง  และการติดตั้งป้าย  Cutout สัญลักษณ์การจัดกิจกรรม (Banner) พื้นที่ 4 มุมเมือง  (ทางเข้า-ออกจังหวัด)  ของจังหวัดลำปาง
 

  จังหวัดลำปางกำหนดการรับเสื้อพระราชทาน กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ  bike for dad” ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558  เวลา 11.00  – 15.00 น.  ณ  สวนสาธารณะเขลางค์นคร  จึงขอเชิญผู้ที่ลงทะเบียน จำนวน 6,630 คน เข้ารับเสื้อพระราชทานได้ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยเตรียมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ มาแสดงตนเพื่อลงทะเบียน

หมายเหตุ
1. หากไม่สามารถรับด้วยตนเอง ขอให้มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคคลอื่นมารับแทน (1 คน ต่อ 1 ผู้รับมอบอำนาจ)
2. หากไม่สามารถรับด้วยตนเอง และไม่สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทนได้ หรือมีการมอบอำนาจให้มารับแทนเป็นหมู่คณะ (ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)  ขอให้ไปรับในวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องโถงด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง  
3. ขนาดเสื้อมี 5 ขนาด ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้มาลงทะเบียนรับเสื้อก่อนเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกก่อนตามลำดับ


 สถานที่มงคลตามเส้นทาง “สิริมงคล” ของจังหวัดลำปาง

- พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

- ศาลหลักเมือง พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ)  หลวงพ่อเกษมเขมโก  

- วัดบุญวาทย์วรวิหาร พระอารามหลวง 

วัดบุญยืน วัดคะตึกเชียงมั่น  สะพานรัษฎาภิเษก (ขัวหลวง) 

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง

วัดศรีบุญโยง วัดปงสนุก โบสถ์คริสต์ วัดดำรงธรรม  วัดศรีรองเมือง   วัดท่าคราวน้อย วัดศรีบุญเรือง 

วัดซิกลำปาง อนุสาวรีย์เจ้าหลวงบุญวาทย์วงศ์มานิต  วัดไชยมงคล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง 

บ้านป่องนัก(พลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)

วัดสวนดอก  ห้าแยกหอนาฬิกา ถึง ข่วงนคร หัวถนนฉัตรไชย 

   
  


click

 

    
 วันที่ 11 ธันวาคม 2558   กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดลำปาง  "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"
   


 
 วันที่ 6 ธันวาคม 2558   ซ้อมใหญ่ปั่นจักรยาน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"
 
 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558   เวลา 10.30 น.  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและจัดเตรียมการดำเนินงานกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
   
 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558  เวลา 15.00 น.   นายสามารถ  ลอยฟ้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานนำซ้อมใหญ่ครั้งที่ 1  กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อทดสอบเส้นทาง “สิริมงคลของจังหวัดลำปาง” ระยะทางรวม 29 กิโลเมตร  เริ่มต้น ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง  สิ้นสุด ณ ข่วงนคร
 
   
 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558    นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมการลงทะเบียน Bike for Dad ของจังหวัดลำปาง ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ซึ่งมียอดผู้ลงทะเบียน จำนวน 1,382 คน
   
 วันที่  22  ตุลาคม 2558   เวลา  15.00 น.  นายสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน  ศาลากลางจังหวัดลำปาง  ชั้น 4 
 

พสกนิกรทั่วประเทศพร้อมใจกันแปรอักษรอย่าง­สวยงาม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวง

TNN เผยแพร่เมื่อ 11 ธ.ค. 2015

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


เริ่มนับ 21 ตุลาคม 2558


จังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-265014 / 265070 / 265027