ยุคแรก  
ศาลากลางเมืองลำปาง
หรือ เรียกว่า "เค้าสนามหลวง"

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6

สร้างเมื่อ  พ.ศ.2452
"ครุฑ" ที่วงกลมในรูป   ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ี่วัดพระเจดีย์ซาวหลังพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


ยุุคที่สอง  
ศาลากลางจังหวัดลำปาง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2507
และทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2509

                          สร้างเมื่อ พ.ศ.2507  ในสมัย  นายสุบิน เกษทอง เป็นผูู้ั้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
                          ออกแบบและควบคุมโดย   กองแบบแผน กรมโยธาเทศบาล
                          งบประมาณการก่อสร้าง   2,734,700 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ศาลากลางจังหวัดลำปางยุคที่ 2 ได้ใช้งานตั้งแต่ปี 2509 - 31 มีนาคม 2540 หลังจากนั้น กระทรวงมหาดไทย
ได้อนุมติให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราว จนถึงปี 2546
ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดได้รายงานกระทรวงมหาดไทย ขอใช้เป็น "อาคารหอศิลปวัฒนธรรมนครลำปาง"
และได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เป็นผู้ดูแลรักษาอาคารเป็นการชั่วคราวยุุคที่สาม
  
ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

                  สร้างเมื่อ พ.ศ.2538 จนแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2540   ในสมัย  นายสหัส พินทุเสนีย์ เป็นผูู้ั้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
                  ออกแบบและควบคุมโดย   กองสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย  โดยตัวอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง เป็นแบบจตุรมุข รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ความยาวด้านละ 101 เมตร สูง 4 ชั้น เนื้อที่ใช้สอย 16,000 ตารางเมตร  โดยมีตัวอาคารล้อมรอบสนามหญ้ากลาง

                  งบประมาณการก่อสร้าง  191,977,600 บาท
                                                      (หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเก้้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ปัจจุบันมีส่วนราชการและหน่วยงานจำนวน 29 หน่วยงาน ประกอบด้วย

ชั้นที่ 1
1. สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
ชั้นที่ 3
1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
 
2. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง
 
2. ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานภูมิภาค จังหวัดลำปาง
 
3. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่์ลำปาง
 
3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดลำปาง
 
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ จังหวัดลำปาง (บริการด้านคนพิการ)
 
4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
 
 
5. สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง
 
 
6. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
     
7. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ชั้นที่ 2
1. สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง
 
8. สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
 
2. สำนักงานประกันภัยจังหวัดลำปาง
 
9.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดลำปาง
 
3. สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง
 
10. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง
 
4. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง
   
 
5. สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง
   
 
6. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ จังหวัดลำปาง
ช้นที่ 4
1. ห้องผู้ว่าราชการจังหว้ดลำปาง
 
7. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง
 
2. ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
 
8. สำนักงานสัสดีจังหวัดลำปาง
 
 
9. หอการค้าจังหวัดลำปาง
 
3. ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
 
10. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
 
4. ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
 
11. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาลำปาง
 

5. สำนักงานจังหวัดลำปาง

 
12. สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง
 
6. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำปาง
 
13. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ