ยินดีตอนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ หน่วยตรวจสอบภายในจัังหวัดลำปาง

 


นางสาวสมภร แก้วสิงห์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำปาง


 นางสาวพรพรรณ  พลังคะพันธ์พงศ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
 
นางสาวสุเมษา  ธรรมสถาพรศิริ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำปาง 
สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 054 265070 ต่อ 28525 หรือ 28631