ยินดีตอนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ หน่วยตรวจสอบภายในจัังหวัดลำปาง


 กฎบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดลำ
ปาง  1/11/60
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอหนังสือราชการ และข้อตรวจพบที่สำคัญของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด   7/11/59

>>  กฎบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดลำปาง  28/9/59
>>  แผนการตรวจสอบปี 2559   6/10
/58
>>  กฎบัตรตรวจสอบภายใน  26
/12/56
>>  
แผนตรวจสอบภายในประจำปี  30/1/55
>>  การประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๕๔  
30/8/54
>>  แนวทางการประเมินผลการควบคุม ภายในภาพรวมของจังหวัดลำปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
17/3/54
>>  กฎบัตรตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำปาง 
สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 054 265070 ต่อ 28525 หรือ 28631