ยินดีตอนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ หน่วยตรวจสอบภายในจัังหวัดลำปาง


  กฎบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดลำปาง ปี 2562    9/1/62
>>  สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    21/11/61
>>  การจัดทำข้อตกลงในการกำหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง 10/8/61
>> กฎบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดลำ
ปาง  1/11/60
>> การจัดทำข้อตกลงในการกำหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง  9/8/60
     
** จังหวัดลำปางได้จัดทำปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยรับตรวจแสดงความเห็นถึงความเหมาะสม ก่อนนำไปปรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หากท่านมีความประสงค์แสดงความเห็นเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่งมายังหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ภายในวันที่ 18 ส.ค. 2560 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าหน่วยงานของท่านเห็นชอบกับปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว
>>
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอหนังสือราชการ และข้อตรวจพบที่สำคัญของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด   7/11/59

>>  กฎบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดลำปาง  28/9/59
>>  แผนการตรวจสอบปี 2559   6/10
/58
>>  กฎบัตรตรวจสอบภายใน  26/12/56

>>  
แผนตรวจสอบภายในประจำปี  30/1/55
>>  การประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๕๔  
30/8/54
>>  แนวทางการประเมินผลการควบคุม ภายในภาพรวมของจังหวัดลำปาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
17/3/54
>>  กฎบัตรตรวจสอบภายใน

 


หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำปาง 
สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 054 265070 ต่อ 28525 หรือ 28631