ยินดีตอนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ หน่วยตรวจสอบภายในจัังหวัดลำปาง


โครงสร้างองค์กร

 

 

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำปาง

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำปาง 
สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 054 265070 ต่อ 28525 หรือ 28631