คำสั่งมอบอำนาจจังหวัดลำปาง

 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (อำนวยการฯ)    14/11/60
   คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (ตรวจสอบภายใน)  20/10/60