คำสั่งมอบอำนาจจังหวัดลำปาง


 คำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ตรวจสอบภายในจังหวัดฯ)  7/11/62

 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (อำนวยการฯ)  7/10/62

 การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (อำนวยการฯ)  11/9/62

 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (อำนวยการฯ)   2/11/61

 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (อำนวยการฯ)   14/11/60

 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (ตรวจสอบภายในจังหวัดฯ)   20/10/60