คำสั่งมอบอำนาจจังหวัดลำปาง


 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (ฉบับแก้ไข)  4/10/64

 มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและกำกับดูแล (ฉบับแก้ไข)  4/10/64

 แนบท้ายคำสั่งจังหวัดลำปาง ผนวก ก. (ฉบับแก้ไข)  6/10/64

 แนบท้ายคำสั่งจังหวัดลำปาง ผนวก ข. (ฉบับแก้ไข)  6/10/64

 แนบท้ายคำสั่งจังหวัดลำปาง ผนวก ค. (ฉบับแก้ไข)  6/10/64

 แนบท้ายคำสั่งจังหวัดลำปาง ผนวก ง. (ฉบับแก้ไข)   6/10/64

 แนบท้ายคำสั่งจังหวัดลำปาง ผนวก จ. (ฉบับแก้ไข)  6/10/64

 แนบท้ายคำสั่งจังหวัดลำปาง ผนวก ฉ. (ฉบับแก้ไข)  6/10/64

 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (ตรวจสอบภายในจังหวัดฯ)  4/10/64

 คำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ตรวจสอบภายในจังหวัดฯ)  7/11/62

 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (อำนวยการฯ)  7/10/62

 การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (อำนวยการฯ)  11/9/62

 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (อำนวยการฯ)   2/11/61

 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (อำนวยการฯ)   14/11/60

 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (ตรวจสอบภายในจังหวัดฯ)   20/10/60