PM 2.5 สูงสุด วันที่ 22 เมษายน 2564
ณ สถานีวัด :ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ
PM 2.5 วันที่ 22 เมษายน 2564
PM 2.5 วันที่ 22 เมษายน 2564
PM 2.5 วันที่ 22 เมษายน 2564
ณ สถานีวัด :ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง
ณ สถานีวัด :ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ
ณ สถานีวัด :ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ
ข้อปฏิบัติตน
(ควรสวมหน้ากากอนามัยตั้งแต่ ค่าPM2.5 มีค่า 51 ขึ้นไป)
แหล่งที่มา : กรมควบคุมมลพิษ