ประกาศราคากลาง โครงการตามมาตรฐานการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน) จ.ลำปาง

   


  รายงานโครงการที่อนุมัติจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ของกระทรวงมหาดไทย

  

อำเภอเมืองลำปาง

 ตำบลกล้วยแพะ

        - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนบ้านประสบสุข หมู่ที่ 2
        - โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชุมชนบ้านกล้วยกลาง
        - โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์บริเวณสุสานชุมชนบ้านประสบสุข หมู่ที่ 2
        - โครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในบริเวณฌาปนสถานชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4
        - โครงการก่อสร้างห้องน้ำฌาปนสถานชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ 1
        - โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2
        - โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2

 ตำบลชมพู

        - โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก หมู่ที่ 5
        - โครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณฌาปนสถานุมชนบ้านศาลาดอน
        - โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ 11
        - โครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ 5
        - โครงการปรับปรุงระบบประปาในชุมชนบ้านแพะดอนตัน หมู่ที่ 9

 ตำบลบ่อแฮ้ว

        - โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านฮ่องกอก หมู่ที่ 7

 ตำบลปงแสนทอง

        - โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนบ้านศรีก้ำ หมู่ที่ 1
        - โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ 7
        - โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตรชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ที่ 7
        - โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านวังแคว้ง หมู่ที่ 2
        - โครงการก่อสร้างศาลาบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนบ้านศรีก้ำ หมู่ที่ 1
        - โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ คสล.1 ชั้น 2 ห้อง หมู่ที่ 3 บ้านลำปางตะวันตก
        - โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองทุนหมู่บ้านชุมชนบ้านป่าตันกุมเมือง หมู่ที่ 4
        - โครงการซ่อมแซมสนามกีฬาต้านยาเสพติดของชุมชนบ้านแม่กืย หมู่ที่ 9

 ตำบลพระบาท

        - โครงการปรับปรุงฌาปนสถานชุมชนบ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ 3
        - โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 5
        - โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า
        - โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมชุมชนบ้านป่าแลว ๒
        - โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ 1

 ตำบลพิชัย

        - โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมือง บ้านทรายใต้ หมู่ที่ 8
        - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านต้นยาง หมู่ที่ 4
        - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่12
        - โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ที่ 3
        - โครงการปรับปรุงรั้วประปาหมู่บ้าน บ้านฝายน้อย หมู่ที่ 9
        - โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสามัคคี หมู่ที่ 2
        - โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านฝายน้อย หมู่ที่ 9

 ตำบลเวียงเหนือ

        - งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ชุมชนกาดกองต้าใต้

 

 
จังหวัดลำปาง
สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์/โทรสาร 054-265070