Download Logo Lampang
วิสัยทัศน์จังหวัดลำปาง... นครแห่งความสุขและสุจริต       คำขวัญจังหวัดลำปาง....ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก...
เว็บไซต์นี้แสดงผลลัพธ์ได้ดีในเว็บบราวเซอร์ Google Chrome และ Fire fox
 
 
 
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดลำปาง
เสียงปฏิรูป.com


 
ค้นหาใน Lampang.go.th
 
New Ribbon
Slide 1
บรรยายพิเศษ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
Slide 1
การประชุมมอบนโยบาย/ข้อสั่งการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันฯ
วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
รับมอบเครื่องเป่าใบไม้ ใช้ในการทำแนวกันไฟและดับไฟป่า
วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Slide 1
ร่วมมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย
วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน จ.ลำปาง
Slide 1
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ
วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง อ.เกาะคา
Slide 1
ฝึกอบรม "วิทยากรกระบวนการต้นแบบ"
วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมลำปางเอเชีย อ.เมืองลำปาง
Slide 1
รัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2559
วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เกาะคา
Slide 1
พิธีฉลองพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 61 และซ้อมรับปริญญาบัตร
วันที่ 24 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Example Frame 
บรรยายพิเศษ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
  [คลิกดูรายละเอียด] 
การประชุมมอบนโยบาย/ข้อสั่งการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันฯ

วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
  [คลิกดูรายละเอียด] 
รับมอบเครื่องเป่าใบไม้ ใช้ในการทำแนวกันไฟและดับไฟป่า

วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
  [คลิกดูรายละเอียด] 
ร่วมมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย

วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน จ.ลำปาง
  [คลิกดูรายละเอียด] 
ดูข่าวทั้งหมด
 
 
         
 
สรุปข่าวประชุม ครม.
ประชุม คกก.รักษาความสงบ เรียบร้อย
ประชุมนายอำเภอ
ประชุมยาเสพติด จ.ลำปาง
ประชุมเศรษฐกิจพอเพียง
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง เรื่องราวร้องทุกข์
ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ข้อสั่งการประชุม ครม.
ประชุมจังหวัดลำปาง
 
 
 
 
     
 
     
กลุ่มงานอำนวยการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2557-2560 (ฉบับทบทวน)
การบริหารความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค
PMQA จังหวัดลำปาง
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
การชี้แจงงบประมาณฯ ปี 2556
ประชุม กรอ.
ประชุม กบจ.
ประชุม อจร.
ผลคะแนนการปฏิบัติราชการ
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2548
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2549
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2550
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2551
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2552
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2553
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2554
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2555
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2556
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ปี พ.ศ.2547
ปี พ.ศ.2549
ปี พ.ศ.2550
ปี พ.ศ.2551
ปี พ.ศ.2552
ปี พ.ศ.2553
ผลการตรวจประเมินตัวชี้วัด PMQA
ปี พ.ศ.2554
ปี พ.ศ.2555
 
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
เว็บไซต์กลุ่มงาน  
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ อ.แม่เมาะ
ระบบฐานข้อมูล กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง (สำหรับเจ้าหน้าที่) หน่วยการปกครอง
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางฯ แผนที่น้ำท่วมจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ.2554
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ภาพแผนที่ปัญหาหมอกควันของจังหวัด ลำปาง เมื่อ 1 มี.ค. 55
ประชุม คกก.โครงการจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทำเนียบตำบล หมู่บ้านจังหวัดลำปาง
ประชุม คกก.ดำเนินงานตามแผนฯ เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ  
 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
WebBoard  ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กพ.
ดาวน์โหลดเอกสาร
- กฎ ก.พ. ข้อบังคับ ระเบียบหนังสือเวียน
- การแต่งตั้ง การให้ได้รับเงินเดือน (ลธ.กพ.)
- การจัดคนลง (รกพ.เบญจวรรณ)
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินเดือน
- สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ปี 2551
- หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ
- การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการ
- การดำเนินการตามบทเฉพาะกาล แห่ง พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน 51
- ตัวอย่าง คำสั่งเลื่อนเงินข้าราชการ
- ตัวอย่าง ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง"อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน"
คำสั่งเลื่อนเงินข้าราชการ
- ตัวอย่างคำสั่ง เรื่อง เลื่อนค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระดับจังหวัด
คู่มือคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2552
ผลสรุปแผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2552
คำกล่าว พระวรธรรม, สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554
 
 
 
 
- โครงการพระราชดำริ - 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
- กองทุนหมู่บ้าน - กระบวนงานบริการของจังหวัด
- ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
 
- เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย - เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลาง (ลำปาง)
- Intranet  (MOInet)  - ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง (สำหรับเจ้าหน้าที่)
- เมล์กระทรวงมหาดไทย  - ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง (สำหรับบุคคลทั่วไป)
- ทีวีมหาดไทย (Mahadthai Channel) - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มท.
- สารคดีโทรทัศน์มหาดไทยชวนรู้ - สถาบันดำรงราชานุภาพ
- รายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ - สหกรณ์ออมทรัพย์มหาดไทย
 
 


=> 1/4/59   การแข่งขันกีฬาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ณ โรงยิมเนเซียม 1 สถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตลำปาง

=> 1-5/4/59   "บันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปี รถไฟรถม้า นครลำปาง" ณ สถานีรถไฟนครลำปาง และสะพานดำ

=> 2/4/59   งานคอนเสิร์ตคาราบาว "คนไทยรักษ์ หวงแหนป่า" ณ สนามกีฬาเทศบาล 7 จังหวัดลำปาง

=> 6/4/59   การจัดงาน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" เวลา 08.00 น. ณ ห้องฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

=> 9-11/4/59  กิจกรรมสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง ณ สวนสาธารณะเขลางค์

=> 11/4/59   ประชุมสภากาแฟ เวลา 07.00 น. ณ สถานีรถไฟนครลำปาง (กระทรวงคมนาคม และสำนักนายกรัฐมนตรี เจ้าภาพ)

=> 11/4/59   ประกวดเทพบุตร เทพธิดาสลุงหลวง

=> 12/4/59   ขบวนแห่สลุงหลวง เวลา 14.30 น.

=> 13/4/59   ขบวนแห่จุมพระเจ้าแก้วดอนเต้า และพระคู่บ้านคู่เมือง 13 อำเภอ เวลา 13.30 น.

=> 22/4/59 โครงการ "จังหวัดลำปางเคลื่อนที่" ณ อบต.เสริมขวา หมู่ที่ 2 ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม

=> 28/4/59 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เวลา 09.00 น. (นอกสถานที่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

 
ระบบวาระผู้บริหาร
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบออกเลขคำสั่ง จ.ลำปาง
ระบบรายงานข่าว ปชส.จ.ลำปาง
ระบบจองห้องประชุม
ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำปาง

เตือนภัยอากาศ จ.ลำปาง
เตือนภัยไข้เลือดออกจ.ลำปาง
เตือนภัยเบิกจ่ายงบประมาณ จ.ลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ภูมิอากาศ จ.ลำปาง
ปริมาณน้ำฝน จ.ลำปาง
ปริมาณน้ำในเขื่อน จ.ลำปาง
 
คลังข่าวมหาดไทย
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

ผลงานกระทรวงมหาดไทยรอบ 6 เดือน
การแถลงข่าวผลงาน กระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน Download

ไทยคู่ฟ้า
ศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย
Ginfo ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
OSM ภาคเหนือตอนบน
ก.พ.ร.
ก.พ.ร.แบบสำรวจ
สำนักงาน ก.พ.
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
PMOC
คืนความสุขให้คนในชาติ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
การสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาตื
สภานการณ์แผ่นดินไหวภาคเหนือ
ผลงานรัฐบาล
ร่วมใจปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
การบูรณาการงานด้าน วทน.กับ จว.กลุ่ม จว.
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์บีริการข้อมูลอำเภอ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท้องถิ่นดอทคอม
ไทยตำบลดอทคอม
บทความไอที
ระบบจองคิวรับบริการ สนง.ขนส่งจ.ลำปาง
เคาน์เตอร์บริการประชาชน
เคาน์เตอร์บริการประชาชน
ททท
ศคง 1213
Bangkok Airways

* สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
Bangkok Airways
 
© พ.ศ. 2558 All Rights Reserved
สำนักงานจังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5027, 0 5426 5070 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th

Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549