Download Logo Lampang
วิสัยทัศน์จังหวัดลำปาง... นครแห่งความสุขและสุจริต       คำขวัญจังหวัดลำปาง....ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก...
เว็บไซต์นี้แสดงผลลัพธ์ได้ดีในเว็บบราวเซอร์ Google Chrome และ Fire fox
 
 
 
โครงการปิดทองหลังพระ
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดลำปาง

  การจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว ในประเทศเนปาล และเชิญชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ  30/4/58
 กำหนดการจัดงานพระราชพิธี "วันฉัตรมงคล" ประจำปี 2558  20/4/58
 กำหนดการจัดงานวันรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2558  9/4/58
 
 
ค้นหาใน Lampang.go.th
 
New Ribbon
Slide 1
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ
Slide 1
ต้อนรับคณะฝ่ายอำนวยการทหารกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
Slide 1
การประชุมสภากาแฟ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อาคารนันทนาการ (CLUB HOUSE) กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ
Slide 1
ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับและแนะนำกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่
Slide 1
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลจังหวัดและร่วมเสนอผลงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE
วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
Slide 1
การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
Slide 1
เปิดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)
วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยชีวิตแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
Slide 1
พิธีบวงสรวงหลักเมืองและสืบชะตาเมืองลำปาง
วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ศาลหลักเมือง อ.เมืองลำปาง
Slide 1
เปิดการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ
วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์นิรภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
Slide 1
ร่วมพิธียกเสาเอก อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
Slide 1
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรับจดทะเบียนผู้ประกอบการรายย่อย
วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Example Frame 
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ
  [คลิกดูรายละเอียด] 
การประชุมสภากาแฟ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อาคารนันทนาการ (CLUB HOUSE) กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ
  [คลิกดูรายละเอียด] 
ต้อนรับคณะฝ่ายอำนวยการทหารกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
  [คลิกดูรายละเอียด] 
ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับและแนะนำกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่
  [คลิกดูรายละเอียด] 
ดูข่าวทั้งหมด
 
 
         
 
สรุปข่าวประชุม ครม.
ประชุม คกก.รักษาความสงบ เรียบร้อย
ประชุมนายอำเภอ
ประชุมยาเสพติด จ.ลำปาง
ประชุมเศรษฐกิจพอเพียง
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง เรื่องราวร้องทุกข์
ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ข้อสั่งการประชุม ครม.
ประชุมจังหวัดลำปาง
 
 
 
 
     
 
     
กลุ่มงานอำนวยการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  
   
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2557-2560 (ฉบับทบทวน)
การบริหารความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค
PMQA จังหวัดลำปาง
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
การชี้แจงงบประมาณฯ ปี 2556
ประชุม กรอ.
ประชุม กบจ.
ประชุม อจร.
ผลคะแนนการปฏิบัติราชการ
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2548
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2549
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2550
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2551
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2552
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2553
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2554
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2555
- ผลคะแนนตัวชี้วัดปี 2556
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ปี พ.ศ.2547
ปี พ.ศ.2549
ปี พ.ศ.2550
ปี พ.ศ.2551
ปี พ.ศ.2552
ปี พ.ศ.2553
ผลการตรวจประเมินตัวชี้วัด PMQA
ปี พ.ศ.2554
ปี พ.ศ.2555
 
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
เว็บไซต์กลุ่มงาน  
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ อ.แม่เมาะ
ระบบฐานข้อมูล กำลังการผลิตถ่านลิกไนต์
ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง
ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง (สำหรับเจ้าหน้าที่) หน่วยการปกครอง
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางฯ แผนที่น้ำท่วมจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ.2554
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ภาพแผนที่ปัญหาหมอกควันของจังหวัด ลำปาง เมื่อ 1 มี.ค. 55
ประชุม คกก.โครงการจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ฯ ทำเนียบตำบล หมู่บ้านจังหวัดลำปาง
ประชุม คกก.ดำเนินงานตามแผนฯ เชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ  
 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
WebBoard  ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กพ.
ดาวน์โหลดเอกสาร
- กฎ ก.พ. ข้อบังคับ ระเบียบหนังสือเวียน
- การแต่งตั้ง การให้ได้รับเงินเดือน (ลธ.กพ.)
- การจัดคนลง (รกพ.เบญจวรรณ)
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนเงินเดือน
- สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ปี 2551
- หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ
- การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการ
- การดำเนินการตามบทเฉพาะกาล แห่ง พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน 51
- ตัวอย่าง คำสั่งเลื่อนเงินข้าราชการ
- ตัวอย่าง ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง"อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือน"
คำสั่งเลื่อนเงินข้าราชการ
- ตัวอย่างคำสั่ง เรื่อง เลื่อนค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระดับจังหวัด
คู่มือคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2552
ผลสรุปแผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2552
คำกล่าว พระวรธรรม, สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2554
 
 
 
 
- โครงการพระราชดำริ - 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
- กองทุนหมู่บ้าน - กระบวนงานบริการของจังหวัด
- ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
 
- เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย - เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลาง (ลำปาง)
- Intranet  (MOInet)  - ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง (สำหรับเจ้าหน้าที่)
- เมล์กระทรวงมหาดไทย  - ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ลำปาง (สำหรับบุคคลทั่วไป)
- ทีวีมหาดไทย (Mahadthai Channel) - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มท.
- สารคดีโทรทัศน์มหาดไทยชวนรู้ - สถาบันดำรงราชานุภาพ
- รายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ - สหกรณ์ออมทรัพย์มหาดไทย
 
 

=> 1/5/58 วันแรงงงานจังหวัดลำปาง ประจำปี 2558

=> 5/5/58  งานพระราชพิธีวัน "ฉัตรมงคล" เวลา 07.45 น. ณ ห้องประชุม อบจ. ต.ศาลา อ.เกาะคา

=> 8/5/58  โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจ.ลำปาง ณ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา อ.แม่พริก

=> 21/5/58  ประชุมสภากาแฟ เวลา 07.00 น. ณ อาคารนันทนาการ กฟผ.แม่เมาะ

=>22/5/58 โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจ.ลำปาง ณ โรงเรียนปงยางคก อ.ห้างฉัตร

=> 28/5/58 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ / ประชุม ศพส. / ประชุมความมั่นคงฯ

 
ระบบวาระผู้บริหาร
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบออกเลขคำสั่ง จ.ลำปาง
ระบบจองห้องประชุม
ศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำปาง
ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำปาง

เตือนภัยอากาศ จ.ลำปาง
เตือนภัยไข้เลือดออกจ.ลำปาง
เตือนภัยเบิกจ่ายงบประมาณ จ.ลำปาง
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ภูมิอากาศ จ.ลำปาง
ปริมาณน้ำฝน จ.ลำปาง
ปริมาณน้ำในเขื่อน จ.ลำปาง
 

ผลงานกระทรวงมหาดไทยรอบ 6 เดือน
การแถลงข่าวผลงาน กระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน Download

ไทยคู่ฟ้า
ศูนย์บัญชาการกระทรวงมหาดไทย
Ginfo ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
OSM ภาคเหนือตอนบน
ก.พ.ร.
ก.พ.ร.แบบสำรวจ
สำนักงาน ก.พ.
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
PMOC
คืนความสุขให้คนในชาติ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
การสรรหาสภาปฏิรูปแห่งชาตื
สภานการณ์แผ่นดินไหวภาคเหนือ
ผลงานรัฐบาล
ร่วมใจปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย
การบูรณาการงานด้าน วทน.กับ จว.กลุ่ม จว.
รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์บีริการข้อมูลอำเภอ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ท้องถิ่นดอทคอม
ไทยตำบลดอทคอม
บทความไอที
ระบบจองคิวรับบริการ สนง.ขนส่งจ.ลำปาง
เคาน์เตอร์บริการประชาชน
เคาน์เตอร์บริการประชาชน
ททท
ศคง 1213
Bangkok Airways

* สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
 
© พ.ศ. 2558 All Rights Reserved
สำนักงานจังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 0 5426 5014 , 0 5426 5027, 0 5426 5070 หรืออีเมล์  lampang@moi.go.th

Free website counter   สถิติ
     เริ่มนับ 16 ต.ค. 2549